BOEKHOUDING &
FISCALITEIT
OVERNAME -
BEGELEIDING
ADVIESRADEN&
BEMIDDELING

TEAM


PATRICK HELSEN
zaakvoerder
JOKE CLAES
kantoorverantwoordelijke
dossierbeheerder
notarieel boekhouder
EVELINE KERKHOFS
erkend boekhouder - fiscalist
dossierbeheerder
NANCY VANMEERT
dossierbeheerder
KIRSTEN SEVERYNS
dossierbeheerder
LIEZE HUYBRECHTS
junior medewerker
ROMY DE DONCKER
junior medewerker
SABRINA MERTENS
junior medewerker
GREET DIERCKX
administratief medewerker


WORD JIJ ONZE NIEUWE COLLEGA
?
"Failing to prepare is preparing to fail."
Benjamin Franklin

BOEKHOUDING & FISCAAL ADVIES


De boekhouder van de toekomst is niet langer een dataverwerker, maar een vertrouwenspersoon - adviseur. U voert zelf uw volledige boekhouding en wij begeleiden u hierin. Gegevens worden op die manier door ons omgezet in nuttige informatie ter ondersteuning van uw beleidsbeslissingen. De permanente bijscholing van een sterk team in combinatie met meer dan 25 jaar ervaring in diverse sectoren, maken van ons kantoor de geknipte bondgenoot waarop u kunt vertrouwen.

"You can never cross the ocean unless you have the courage to lose sight of the shore."
Christopher Columbus

OVERNAMEBEGELEIDING


Overdracht van uw zaak doet u maar één keer, daarom laat u zich best bijstaan door een professional. Tijdig de juiste expert inschakelen rendeert ! Zowel overdracht als overname is een traject dat tijd vergt en veel meer omvat dan een waardebepaling en prijsnegotiatie. Download hier onze kennispagina en vermijd de valkuilen. Wij begeleiden reeds meer dan 15 jaar diverse overnames zowel in het Nederlands als in het Frans.

"You can not negotiate with people who say what’s mine is mine and what’s yours is negotiable.”
JF Kennedy

BEMIDDELING & ADVIESRADEN


BEMIDDELING IN BURGERLIJKE EN HANDELSZAKEN (MEDIATION)

Als bemiddelaar zorgen wij voor een kosteffciënte geschiloplossing binnen een strikt wettelijk kader. U houdt de oplossing te allen tijde zelf in de hand en creëert een win-win uitkomst met breed draagvlak. Patrick Helsen is erkend bemiddelaar in burgerlijke en handelszaken en lid van bMediation. Download hier onze Q&A.

 

ADVIES IN FINANCIELE EN FISCALE ZAKEN AAN HET NOTARIAAT

Onze expertise beperkt zich niet tot de dagdagelijkse boekhouding & fiscaliteit. Patrick Helsen is door de Koninklijke Federatie van Belgische Notarissen erkend als geaccrediteerd adviseur in financiele en fiscale zaken en mag derhalve notariskantoren bijstaan op deze vakgebieden.

 

ADVIESRADEN

Patrick Helsen zetelt als extern adviseur in diverse adviesraden en deelt zo samen met experten uit andere vakgebieden, zijn 25 jaar ervaring met de kmo-ondernemer. Technische kennis krijgt immers pas écht waarde wanneer ze aangevuld werd met de ervaring van een panel van deskundigen uit gevarieerde sectoren.

ACCREDITATIES

Accreditaties Patrick Helsen

 • Handelsingenieur (Bin)
 • Master in accountancy
 • Erkend accountant - fiscalist ITAA
 • Exact "certified cloud accountant"
 • Erkend Federaal bemiddelaar in burgerlijke- & handelszaken
 • Geaccrediteerd consultant inzake notariële boekhouding en/of financieel en fiscaal advies (Koninklijke Federatie der Belgische Notarissen)
 • Door het Vlaams Agentschap voor Innoveren en Ondernemen erkend adviesverlener in het kader van de KMO Portefeuille (DV.A219878 )

CONTACT


Onze kantoren:
Neerstraat 107
3980 Tessenderlo

Klaverstraat 16
2260 Westerlo

Contacteer ons:
T +32 13 677193
F +32 13 676999
E info@helsen.be

Bedrijfsgegevens:
Bvba Helsen & Partners
BIBF 201827
RPR Antwerpen afdeling Hasselt
Btw BE 0444956717
Bvba Fiduciaire Helsen
RPR Antwerpen afdeling Turnhout
Btw BE 0821366207

Je vindt ons terug op:

Naam:*
Voornaam:*
Telefoon:
E-mail:*
Uw vraag of opmerking:*

Bij het verzenden van deze informatie stemt u uitdrukkelijk in met onze privacyverklaring.

Noteer de code (om spam te vermijden):*
This is a CAPTCHA Image 
 
(*) Verplicht in te vullen
 

NIEUWSBRIEF


Hieronder kan je inschrijven op onze nieuwsbrief.
Zo word je op de hoogte gehouden van interessante artikels.
Bij het verzenden van deze informatie stemt u impliciet in met onze privacyverklaring.

Uw naam:
Email:


Lees hieronder de recente nieuwsbrieven:


Btw aftrek gemengd gebruikte activa
HELSEN & PARTNERS
BOEKHOUDING – FISCAAL ADVIES NEWSLETTER    06/01/2013
Bewijslast inzake aftrek van btw op gemengde activa :  de "kilometer- en andere lijstjes" ...

In een eerdere mailing kondigden wij reeds een gewijzigde btw aftrek aan op vlak van gemengd gebruikte activa. Ondertussen heeft de administratie hier duidelijkheid in gebracht. Samengevat, komt de nieuwe regeling erop neer dat de aftrek van de BTW van gemengd gebruikte bedrijfsmiddelen enkel nog mogelijk is ten belope van het werkelijke beroepsgebruik, hetgeen u zal moeten bewijzen of voor een forfaitaire (beperkte) aftrek zal moeten opteren. “Bron : Fiscoloog” :


Bedrijfswagens :


Voor bedrijfswagens die zonder vergoeding voor het privégebruik ter beschikking worden gesteld,

* moet het privégebruik in principe worden bepaald op grond van het werkelijk aantal gereden privékilometers (de kilometers van het woon-werkverkeer inbegrepen);

* en wordt er geen BTW meer geheven van het voordeel van alle aard dat voortvloeit uit het privégebruik van de bedrijfswagen.

Dit heeft tot gevolg dat bedrijven in principe een administratie moeten bijhouden van het werkelijk aantal privékilometers dat werknemers en bedrijfsleiders jaarlijks met hun bedrijfswagens afleggen. Het 'addendum' voorziet nu in twee alternatieven voor deze 'kilometeradministratie'. Zodat bedrijven in feite kunnen kiezen tussen drie methoden. Deze methoden kunnen ook worden toegepast binnen een BTW-eenheid.

Het aftrekpercentage dat wordt vastgesteld op basis van één van de methoden, moet toegepast worden op zowel  de aankoop als de huur van een voertuig, de brandstof,  herstelling en onderhoud en de aankoop van toebehoren.

De eerste methode houdt in dat de belastingplichtige "via manuele invoer (bv. rittenboekje, softwareprogramma) of op een geautomatiseerde wijze (bv. aangepast GPS-systeem) een rittenadministratie" bijhoudt. "Een volledige rittenadministratie veronderstelt het bijhouden van volgende gegevens met betrekking tot de dagelijkse verplaatsingen voor beroepsdoeleinden : datum van de rit, beginadres, eindadres, afgelegde kilometers per rit, totaal afgelegde kilometers per dag". "Daarnaast dient de kilometerstand bij het begin en einde van de periode (in principe per kalenderjaar) te worden geregistreerd". Deze methode moet worden toegepast "per vervoermiddel van de onderneming".

Tweede methode : Wanneer de onderneming geen 'rittenadministratie' wil bijhouden, maar toch rekening wil houden met het privégebruik van de wagen, "aanvaardt de administratie, ter vereenvoudiging", een tweede methode, waarbij het 'percentage privégebruik' als volgt wordt berekend :

prive gebruik =
200 forfaitaire aantal werkdagen per jaar  x de afstand woon/werk  H/T 
+ 6.000 Km forfaitair bijkomend privéverkeer

De verhouding privé gebruik tov totaal aantal gereden kilometers dat jaar, geeft u de aftreksleutel.

Ten belope van deze uitkomst kan de BTW dus niet worden afgetrokken. Ook deze methode moet per wagen worden toegepast.

"Het forfaitair bepaald aantal werkdagen in bovenstaande formule (200) houdt reeds rekening met vakantiedagen, ziektedagen, dagen telewerk, het feit dat er occasioneel geen afstand tussen de woonplaats en de werkplaats wordt afgelegd, enz.". Wanneer een wagen maar tijdens een gedeelte van het jaar wordt gebruikt, dan moeten de parameters pro rata temporis worden berekend.

Een onderneming mag "naar eigen inzicht" methode 1 combineren met methode 2. Dit wil zeggen dat men per bedrijfswagen kan kiezen om een volledige rittenadministratie bij te houden (methode 1) of een formule te gebruiken om het werkelijk gebruik te ramen (methode 2). De keuze geldt voor het (lopende) kalenderjaar. Bovendien kan ook een "globaal gemiddeld percentage" van privégebruik worden berekend "voor alle vervoermiddelen van dezelfde aard". Dit houdt in dat eerst het privégebruik per wagen wordt bepaald. Vervolgens worden de afzonderlijke percentages privégebruik per wagen opgeteld, en gedeeld door het aantal wagens. Dit gemiddelde percentage kan dan op alle wagens van de zelfde categorie worden toegepast.


Derde methode : "Voor sommige belastingplichtigen die beschikken over meerdere vervoermiddelen kan het toepassen van methode 1 en zelfs van methode 2 een belangrijke administratieve last tot gevolg hebben". Vandaar dat het 'addendum' ook voorziet in een derde methode met een 'algemeen forfait'. "Bij wijze van proef", mag een belastingplichtige "die beschikt over minimaal 4 vervoermiddelen", het beroepsgebruik forfaitair vastleggen op 35 %. Wat dus betekent dat de btw aftrek ook wordt beperkt tot maximaal 35 %.

Deze methode moet desgevallend voor alle bedrijfswagens (aangekocht of gehuurd) van de onderneming worden toegepast. Ze kan dus niet worden gebruikt in combinatie met de twee andere methoden. Wanneer een BTW-eenheid kiest voor deze methode, dan geldt dit dus meteen voor al haar leden. Deze forfaitaire methode moet "minstens toegepast worden gedurende een periode die eindigt op 31 december van het derde jaar dat volgt op het jaar waarin ze voor het eerst werd toegepast".

 

 

Andere goederen : GSM – Laptop – Tablet Pc’s  etc

 

Ook voor de andere roerende goederen dan vervoermiddelen (GSM's, laptops, tablet-PC's, enz.) die de belastingplichtige gemengd  gebruikt,  moet de verhouding tussen het privégebruik en het beroepsgebruik worden vastgesteld.
Zoals voor wagens, kan u kiezen voor de bewijslast of voor een forfait. Dit algemeen forfait wordt vastgelegd op 75 %, zodat 25 % van de BTW niet kan worden gerecupereerd. "De belastingplichtige is uiteraard niet verplicht dit forfait toe te passen". "Indien hij evenwel ervoor opteert het forfait van 75 % toe te passen, is het zonder onderscheid verplicht van toepassing op alle roerende goederen andere dan vervoermiddelen". In tegenstelling tot het forfait voor bedrijfswagens, zegt het 'addendum' niets over de periode waarvoor deze keuze geldt

Voor onroerende goederen dient de verhouding beroepsmatig en privématig gebruik "onder toezicht van de administratie" vastgesteld te worden "op basis van de feitelijke omstandigheden". Hier voorziet het 'addendum' niet in een forfaitair alternatief. Wanneer een vergoeding wordt aangerekend, is er sprake van een vrijgestelde onroerende verhuur (art. 44, § 3, 2° BTW-Wetboek). In dit geval is de BTW-aftrek eveneens uitgesloten ten belope van de verhuur.

 

Verkoop van bedrijfsmiddelen

Het 'addendum' herneemt de 'tolerantie' dat bij de verkoop van bedrijfswagens, de maatstaf van heffing kan worden beperkt tot 50 %. Dit wordt zelfs uitgebreid tot de wagens die zijn gekocht vóór de inwerkingtreding van de nieuwe regeling. Dit is in lijn met het eerdere antwoord van de minister van Financiën op een parlementaire vraag van Senator TOMMELEIN (Parl. Vr. nr. 5-5973 van 23 maart 2012, www.senaat.be; Fisc., nr. 1300 , p. 13).

De toegeving is wel alleen maar van toepassing in de mate dat de onderneming BTW heeft kunnen aftrekken. Met andere woorden, de toegeving is niet van toepassing op "de autovoertuigen die werden aangekocht zonder toepassing van de BTW of waarvoor geen recht op aftrek kon worden uitgeoefend" (bv. aankoop bij een particulier, aankoop met toepassing van de margeregeling van art. 58, § 4 BTW-Wetboek).
De factuur moet dan wel de volgende melding bevatten : "Verminderde maatstaf, toepassing Beslissing nr. E.T. 119.650 van 20 oktober 2011".

Inwerkingtreding : 1 januari 2013

NEERSTRAAT 107  3980 TESSENDERLO  INFO@HELSEN.BE  TEL +32 13677193   FAX +32 13 676999   
WWW.HELSEN.BE - ONZE DOWNLOADS - ONZE VACATURES - SCHRIJF U IN VOOR DE NIEUWSBRIEF

 

Europese regulering verplichte betalingstermijnen
HELSEN & PARTNERS
BOEKHOUDING – FISCAAL ADVIES NEWSLETTER    28/12/2012
Is uw bedrijf tegen 16/03/2013 klaar voor de nieuwe verplichte betalingstermijnen ?

"Ik wil wel betalen, maar kan niet want mijn klanten hebben nog niet betaald"  Hoe vaak hoort u dit niet ?

Steeds meer bedrijven komen in moeilijkheden, door wanbetaling van hun klanten. Daarom werd op Europees niveau een richtlijn mbt correct betalingsgedrag gelanceerd. In principe moeten alle lidstaten tegen 16/3/13  deze richtlijn implementeren. Onderstaand vindt u detailinformatie hieromtrent. 

Normaliter is deze maatregel een zegen voor veel ondernemingen, zij het echter niet dat wanneer veel van uw klanten insolvabel zouden zijn, u voor extra bedrijfskapitaal zal moeten zorgen, wil u wél tov uw leveranciers tijdig uw verplichtingen kunnen nakomen. Een strak debiteurenbeheer wordt bijgevolg een van uw goede voornemens voor 2013.

Bron : europa.eu

Faillissementen voorkomen door bestrijding van betalingsachterstanden


Insolventies leiden jaarlijks tot een verlies van 450 000 banen in de EU en tot niet betaalde schulden van 23,6 miljard euro. 57% van alle ondernemingen in Europa geeft aan dat zij liquiditeitsproblemen hebben door late betalingen, een toename van 10% sinds vorig jaar1. Elke dag gaan overal in Europa tientallen kleine en middelgrote ondernemingen failliet omdat hun klanten rekeningen niet betalen. Om deze slechte gewoonte tegen te gaan, heeft vice-voorzitter Antonio Tajani in Rome een voorlichtingscampagne gelanceerd, die alle 27 lidstaten van de EU plus Kroatië bestrijkt, om snelle omzetting van de richtlijn betreffende betalingsachterstand in nationaal recht, bij voorkeur nog vóór de absolute deadline van 16 maart 2013, aan te moedigen . Richtlijn 2011/7/EU betreffende bestrijding van betalingsachterstand bij handelstransacties is het instrument van de EU om (te) late betaling te bestrijden.

De nieuwe regels zijn eenvoudig:


• Overheidsinstanties dienen goederen en diensten die zij aanschaffen binnen 30 dagen te betalen, of in uitzonderlijke gevallen binnen 60 dagen.
• Contractvrijheid bij handelstransacties tussen ondernemingen: ondernemingen dienen facturen binnen 60 dagen te betalen, tenzij in de overeenkomst uitdrukkelijk anders is overeengekomen en mits daarbij geen sprake is van kennelijke onbillijkheid jegens de schuldeiser.
• Ondernemingen hebben automatisch aanspraak op interest voor betalingsachterstand en op een vast minimumbedrag van € 40 als compensatie voor invorderingskosten. Zij kunnen ook een redelijke schadeloosstelling vorderen voor alle invorderingskosten die dat vaste bedrag te boven gaan.
• De wettelijke interestvoet voor betalingsachterstand wordt verhoogd tot minstens 8 procentpunten boven de referentie-interestvoet van de Europese Centrale Bank. Het is overheidsinstanties niet toegestaan een interestvoet voor betalingsachterstand vast te stellen die onder deze drempel ligt.
• Het wordt gemakkelijker voor ondernemingen om kennelijk onbillijke bedingen en praktijken te betwisten bij nationale rechtbanken.
• Meer transparantie en bewustmaking: lidstaten worden verplicht de interestvoeten voor betalingsachterstand te publiceren, zodat alle betrokken partijen op de hoogte zijn.
• De lidstaten worden aangemoedigd om praktijkcodes voor stipte betaling in te voeren.
• De lidstaten mogen ook in de toekomst wettelijke bepalingen handhaven of in werking doen treden die gunstiger zijn voor de schuldeiser dan die van de richtlijn.

 

Wij wensen u inmiddels een financieel gezond 2013

NEERSTRAAT 107  3980 TESSENDERLO  INFO@HELSEN.BE  TEL +32 13677193   FAX +32 13 676999   
WWW.HELSEN.BE - ONZE DOWNLOADS - ONZE VACATURES - SCHRIJF U IN VOOR DE NIEUWSBRIEF
[NL_UNSUBSCRIBELINK]

 

De gewone commanditaire vennootschap als tool voor uw opvolging
HELSEN & PARTNERS
BOEKHOUDING – FISCAAL ADVIES NEWSLETTER    25/04/2012
De Gewone Commanditaire Vennootschap (Comm. V), terug van onder het stof ….

Naast de klassieke vennootschapsvormen zoals de bvba, cvba en nv, bestaan er nog heel wat andere vennootschapsvormen, welke misschien onbekend doch onterecht onbemind zijn. Hierbij geven wij u toelichting bij een vennootschapsvorm die zeer geschikt kan zijn bij de regeling van opvolging binnen uw bedrijf.  Alvorens hier op in te gaan, een samenvatting van de voornaamste kenmerken :

 •  2 soorten aandeelhouders : ”stille vennoten” en “beherende” vennoten;  de stille vennoot is, mits hij zich louter als geldschieter gedraagt en zich niet inlaat met het bestuur,  NIET aansprakelijk als vennoot voor de verbintenissen van de vennootschap. De beherende vennoot is dat wel.  Dit laatste vormt voor velen een bezwaar om deze vennootschap  te gebruiken als (risicovolle) handelsonderneming.
 •  Geen wettelijk minimum kapitaal
 •  Geen notariele oprichtingsakte
 •  Geen revisoraal verslag bij inbreng
 •  Geen jaarrekening openbaar te maken
 •  Zelfde vennootschapsbelasting voordelen als de “klassieke” vennootschappen
 •  De stille vennoot kan  anoniem blijven (de CommV. Is momenteel de enige Belgische vennootschap waar een aandeelhouder nog anoniem kan zijn )
 •  Geen verplichting tot het houden van een algemene vergadering
 •  Zeer weinig wettelijke bepalingen, hetgeen bijgevolg  contractueel zeer veel vrijheid laat aan de aandeelhouders, zoals :

 Meervoudig stemrecht mogelijk, ipv 1 stem per aandeel, kan je meerdere stemmen aan 1 aandeel / aandeelhouder toekennen

Vrijheid van winstuitkering :  ipv elke aandeelhouder een proportioneel deel van de winst uit te keren, kan je afwijkende dividenduitkeringen bepalen

Statutair zaakvoerder zeer moeilijk afzetbaar

 

Een mogelijk scenario in het kader van een bedrijfsopvolging :

 •  De ouders brengen  de aandelen van hun uitbatingsvennootschap in, in een (holding) Comm V. Deze inbreng gaat hetzij in kapitaal, hetzij in rekening courant.  Mits rekening te houden met de adviezen van de rulingcommissie,  creëert u een fiscaal belastingvrij kapitaal.
 • De ouders worden statutair  zaakvoerder van de CommV (of 1 zaakvoerder en 1 zaakvoerder-opvolger)
 • Afzetting van de statutaire zaakvoerder in de CommV kan indien statutair zo bepaald, enkel met unanimiteit der aandelen. Zolang de ouders minstens 1 stem hebben, kunnen ze bijgevolg niet afgezet worden.
 • De CommV is na de inbreng,  hoofdaandeelhouder van de uitbatingsvennootschap geworden en zal op diens algemene vergadering het stemrecht uitoefenen.  Het is de zaakvoerder van de CommV die als vertegenwoordiger optreedt. Maw, de ouders behouden de volledige controle over het bestuur en de algemene vergadering van de uitbatingsvennootschap.
 • Ouders schenken vervolgens (notarieel à 0% of 3%) maximum  100 – 1, aandelen van de CommV  aan hun kinderen.
 • De winst van de uitbatingsvennootschap, wordt als DBI dividend uitgekeerd aan de CommV. De CommV kan op haar beurt de winst uitkeren, doch niet noodzakelijk aan de kinderen/hoofdaandeelhouders.


U heeft op deze manier de mogelijkheid om 100% controle te behouden over :
- De uitbatingsvennootschap
- De winstuitkering
En dit terwijl het merendeel van de aandelen toch reeds in handen van uw kinderen is.

De hedendaagse fiscale actualiteit, gebiedt ons weliswaar  u te wijzen op de nieuwe anti misbruikbepalingen inzake inkomstenbelastingen,  registratie- & successierechten.  Een opvolging moet daarom zorgvuldig voorbereid worden.  Voor bijkomende info of een advies op uw maat staan wij echter steeds ter uwer beschikking.

NEERSTRAAT 107  3980 TESSENDERLO  INFO@HELSEN.BE  TEL +32 13677193   FAX +32 13 676999   
WWW.HELSEN.BE - ONZE DOWNLOADS - ONZE VACATURES - SCHRIJF U IN VOOR DE NIEUWSBRIEF

 

Studentenarbeid
HELSEN & PARTNERS bvba
BOEKHOUDING – FISCAAL ADVIES - MEDIATION  -  M&A NEWSLETTER    11/05/2015
Weldra een student aanwerven  ?  

Enkele aandachtspunten :

 • Een student  mag onder gunstige voorwaarden,  50 arbeidsdagen per kalenderjaar presteren  ( de student kan de resterende dagen controleren op https://www.mysocialsecurity.be/student )
 • Dimona en DmfA aangiftes doen
 • Specifiek contract opstellen
 • Arbeidsreglement nakijken
 • Arbeidsongevallenverzekering afsluiten
 • Als werkgever betaalt u “slechts”  8.14% sociale bijdrage op het loon
 • Loon & rsz kost  100% aftrekbaar

Voor meer gedetailleerde info & practische afhandeling  verwijzen wij naar uw sociaal secretariaat.

 

 

 

 

 

 

Wil u deze nieuwberichten als eerste lezen,  bezoek dan onze linked-in of facebook pagina.

Patrick Helsen

NEERSTRAAT 107  3980 TESSENDERLO  INFO@HELSEN.BE  TEL +32 13677193   FAX +32 13 676999   
WWW.HELSEN.BE - ONZE DOWNLOADS - ONZE VACATURES - SCHRIJF U IN VOOR DE NIEUWSBRIEF
[NL_UNSUBSCRIBELINK]

 

Incentives & teasers voor klanten en personeel
HELSEN & PARTNERS bvba
BOEKHOUDING – FISCAAL ADVIES NEWSLETTER    30/03/2014
De fiscale aftrek van incentives & commerciële akties

Overweegt u  :

 • Een beurs te organiseren of er aan deel te nemen in het buitenland
 • Een uitstap met cliënteel of personeel naar een concertvoorstelling , gekoppeld aan een culinair moment,
 • Een fitness ruimte in te richten voor personeel,
 • Een teambuilding dag aan zee, met huur van fietsen, verblijf op hotel, spijzen en dranken…
 • Een eindejaarsfeest, een verjaardagsfeest, een feest tot huldiging van een werknemer
 • Loges of business seats te huren, met publiciteit, catering, inkomgeld, …
 • Een gratis / betalend  seminarie te organiseren in Oostenrijk tijdens de ski periode voor meer dan 1 dag
 • Een braderie te organiseren voor alle handelaars in uw straat, via een vzw of in eigen naam
 • Een weekend Parijs voor uw personeel nav uw 10 jarig bestaan
 • Een weekendje cadeau te doen aan uw beste vertegenwoordiger
 • Een trip naar een cultuurstad in het kader van uw beroep
 • Een receptie ter promotie van nieuwe producten, op of buiten uw bedrijfsterrein, met een kermis, catering en een prijzen tombola
 • Een modeshow met een hapje en een drankje
 • Een marketingcampagne met korting- of tegoedbonnen

Weet dan,  dat wat voor de btw misschien aftrekbaar is, niet noodzakelijk ook fiscaal aftrekbaar is en omgekeerd. Vaak zal de aftrek afhankelijk zijn van  de aard van de uitgaven, het doel ervan en de relatie met de deelnemers. Daarenboven wordt het des te ingewikkelder  wanneer het evenement in het buitenland plaatsvindt.

Gezien de complexiteit van de fiscale aftrek,  raden wij u sterk aan om voorafgaand aan dit evenement,  met ons kantoor contact nemen, zodat wij u kunnen adviseren  inzake optimalisatie ervan.

Patrick Helsen

NEERSTRAAT 107  3980 TESSENDERLO  INFO@HELSEN.BE  TEL +32 13677193   FAX +32 13 676999   
WWW.HELSEN.BE - ONZE DOWNLOADS - ONZE VACATURES - SCHRIJF U IN VOOR DE NIEUWSBRIEF

 

Inhoudingsplicht UITGEBREID
HELSEN & PARTNERS
BOEKHOUDING – FISCAAL ADVIES NEWSLETTER    17/11/2013

De inhoudingsplicht werd uitgebreid !

Doet u professioneel  al eens beroep op een aannemer / electricien / loodgieter / schilder / bewakingsfirma / vleeshandel .... ?   

Artikel 30bis – Inhoudingsplicht / hoofdelijke aansprakelijkheid  Bron : www.socialsecurity.be


Een opdrachtgever die onroerende werkzaamheden , laat uitvoeren door een aannemer, of een aannemer die dezelfde werken laat uitvoeren door een onderaannemer, zijn, onder bepaalde voorwaarden die los staan van fiscale materies, verplicht 35 % van het verschuldigde bedrag in te houden en door te storten aan de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (IBAN : BE76 6790 0001 9295 ; BIC : PCHQBEBB).
Daarnaast  moeten, onder bepaalde voorwaarden die los staan van de Sociale Zekerheid, dezelfde opdrachtgevers en aannemers 15 % van het bedrag van de factuur inhouden en dit bedrag doorstorten aan de FOD Financiën, Ontvangkantoor Brussel 3 en bijzondere inningen (IBAN : BE33 6792 0023 2046 ; BIC : PCHQBEBB).

Sinds kort vallen ook de bewakings- en/of toezichtdiensten en de werken in de vleessector hier onder.


Of u verplicht bent deze inhouding te doen,  kan u nagaan op de website van FOD Financiën  via  https://www.socialsecurity.be/site_nl/employer/applics/30bis/index.htm

Deze reglementering is niet van toepassing voor particulieren-opdrachtgevers.
 

Conclusie :   check uw leverancier en  print het bewijs af. Zo vermijdt u later aansprakelijk gesteld te worden voor  nog eens 50%  van uw factuurbedrag.
 

Patrick Helsen

NEERSTRAAT 107  3980 TESSENDERLO  INFO@HELSEN.BE  TEL +32 13677193   FAX +32 13 676999   
WWW.HELSEN.BE - ONZE DOWNLOADS - ONZE VACATURES - SCHRIJF U IN VOOR DE NIEUWSBRIEF

 

De liquidatiebonus van ? 10%
HELSEN & PARTNERS
BOEKHOUDING – FISCAAL ADVIES NEWSLETTER    01/10/2013
Nu nog snel vereffenen aan 10 %  ?

Sinds 1/1/13 bedraagt de roerende voorheffing op het merendeel van de dividenden 25%.

Zoals verwacht zou de liquidatiebonus van 10% bij vereffening van een vennootschap, ook snel volgen.  Met ingang van 1.10.2014 bedraagt deze voortaan ook 25%

Nu nog snel liquideren tegen 10% dan maar, aangezien de 25 % pas ingaat van 1 oktober 2014 ?

Dit is inderdaad een optie, indien u daadwerkelijk uw activiteit stopzet.  Nu echter liquideren om nadien onder dezelfde economische constellatie verder te gaan, is duidelijk geen optie ingevolge de anti misbruikbepaling van art 344. 

De wetgever voorziet echter wel een aantal bijzondere situaties & overgangsmaatregelen.

Vers kapitaal

Vers kapitaal,  gestort na 1.7.2013 geniet terug van het verlaagd tarief van 15% roerende voorheffing op dividenden, mits u cumulatief voldoet aan volgende criteria :

 • KMO vennootschap (minder dan 100 werknemers of niet méér dan 1 van volgende criteria overschrijden : 7.3 mio omzet, balanstotaal < 3.65 mio en < 50 werknemers)
 • De kapitaalsverhoging moet gedaan zijn in geld
 • De aandelen moeten in volle eigendom in uw bezit gebleven zijn sinds de kapitaalinbreng (mits een aantal uitzonderingen inzake erfrecht)
 • Nav de inbreng in geld moeten nieuwe aandelen uitgegeven zijn, maw kapitaalsverhoging door verhoging van de fractiewaarde is uitgesloten
 • De inbreng mag niet voortkomen uit de “vastklick” procedure (zie verder)
 • Het dividend mag pas uitgekeerd worden uit de winstverdeling van het derde boekjaar na dat van de inbreng. Keert u in het eerste jaar  na de inbreng een dividend uit, dan bedraagt het tarief hierop 25%, in het tweede jaar 20% en vanaf het derde jaar 15%
 • De vennootschappen zonder minimum kapitaal  (VOF, CommV en CVOA) zijn uitgesloten van deze gunstmaatregel, tenzij door de inbreng van nieuw kapitaal, het maatschappelijk kapitaal minstens gelijk is aan 18.550€

Het vastklick principe

Vereenvoudigd komt dit  er op neer dat wanneer u bepaalde belaste reserves, waarop u later in het “oud systeem”  normaliter 10% liquidatiebonus zou betalen, nu vastklickt in het kapitaal en u nu direct de 10% ook al betaalt, u later bij vereffening geen 25% roerende voorheffing meer dient  betalen.

U kan op die manier toch nog van 10% genieten, zij het dat u ze moet voorafbetalen.

De wetgeving hieromtrent is echter zodanig complex en vol valkuilen, dat relatief weinig reserves écht in aanmerking zullen komen.  Een greep uit de voorwaarden :

 • Het moet gaan om vastklikken van belaste reserves die ten laatste 31.03.2013 zijn goedgekeurd door de algemene vergadering ( veelal vindt de algemene  vergadering van een balans die aflsuit per 31.12.2012, plaats na 31.03.13 en komen bijgevolg enkel de reserves van de balans per 31.12.11 in aanmerking)
 • Het verkregen netto bedrag (-10%) moet onmiddellijk in het kapitaal opgenomen worden door notariele akte van kapitaalsverhoging
 • Deze opneming moet plaatsvinden tijdens het laatste belastbaar tijdperk dat afsluit voor 1.10.2014. Maw indien uw vennootschap afsluit  per 31.12 dan heeft u nog tijd tot 31.12.2013; sluit u af per 30.09.2013 dan heeft u nog tijd tot 30.09.2014.  Nu de looptijd van uw boekjaar nog wijzigen heeft overigens geen zin omdat alle wijzigingen aan de looptijd sinds 1 mei 2013, zonder uitwerking zullen zijn voor deze bepaling.
 • Het moet gaan om een effectieve uitkering van reserves als dividend, maw een loutere overboeking van reserves naar kapitaal is geen uitkering en komt niet in aanmerking. Uitkering houdt daarenboven in dat u ofwel effectief het dividend uitbetaalt, op een geblokkeerde rekening zet, met een bankattest naar de notaris gaat enz..  ofwel u het dividend op rekening courant van de begunstigde boekt, en nadien een inbreng in natura doet. In dat laatste geval zal bijkomend een revisoraal verslag moeten opgesteld worden.
 • De uitkering van deze reserves, wordt fiscaal niet meegerekend in de 13% regel voor het bepalen van het vennootschapsbelasting tarief.

 

Ondanks het voorgaande, soms nadien toch nog een aanvullende aanslag van 15%

 

Vennootschappen die in de voorbije 5 jaar soms dividenden uitkeerden, zouden kunnen beslissen om dit tijdelijk niet meer te doen en zo te profiteren van de 10% regeling, terwijl ze normaal 25% op toekomstige dividenden zouden betalen. Om dit te voorkomen, heeft men een anti misbruikregeling uitgewerkt. Dit komt er op neer dat men een “gemiddeld” dividend moet blijven uitkeren. Doet men dit niet (en er is winst), dan wordt er aanvullend 15%  gevestigd op het niet uitgekeerde dividend, berekend pro rata de gemiddelde winst van de voorbije 5 jaar.

Voor vennootschappen die de voorbije 5 jaar geen dividend hebben uitgekeerd of die in het jaar waarin ze gebruik maken van de 10% regeling geen winst maken, is er geen probleem. Voor de anderen komt er wat rekenwerk aan te pas. 

 

Latere kapitaalsvermindering

 

Mits u hetzij 4 jaar (kleine vennootschappen) hetzij 8 jaar voor de grote vennootschappen wacht, kunnen de geincorporeerde reserves belastingvrij uitgekeerd worden.  Doet u toch sneller een kapitaalsvermindering, dan wordt u bovenop de initiële 10% aanvullend belast met 15%, 10% of 5% indien u dit doet tijdens resp. de eerste 2 jaar,het derde jaar of het vierde jaar voor de kleine vennootschappen.

 

Doen of niet ?

Is een subjectieve keuze.   Is het uw ambitie om op termijn (>4 jr)  toch de reserves uit uw vennootschap te halen, dan lijkt het ons aangewezen om de 10% regeling  toe te passen.  Umoet de 10% weliswaar nu betalen, maar 15% besparing kan in absolute cijfers een flinke som zijn.

Hou ook in het achterhoofd dat indien u geen gebruik maak van deze regeling, eventueel bij  een latere overname van uw vennootschap, de fiscale latentie van 25% op de niet geincorporeerde reserves, vermoedelijk  in de aandelenprijs zal verrekend worden.

Conclusie

Het is  een complexe regeling geworden, welke individueel per dossier moet bekeken worden zowel qua becijfering maar ook qua nut voor de vennootschap/aandeelhouder.  Wij zullen graag deze oefening voor u voorbereiden.

Besef ook dat door deze maatregel, de belastingdruk van een vennootschap tegen het standaardtarief  voortaan 50,49 % zal gaan bedragen. Immers op 100 € winst  betaalt u 33,99% venb = netto 66,01 – 25% rv =   netto  49,51€ of  50,49% belastingdruk.  Verkeersbelasting, BIV, gemeente en provinciebelasting ea. niet meegerekend. Hiermee komt de belasting welke  (risico)ondernemers  ondergaan, op  gelijk of mogelijks zelf  hoger niveau dan  de belasting op arbeid zoals deze in de personenbelasting geldt.

“ They tax when you earn a dollar, they tax you when you save it, they tax you when you invest it. If you earn a dividend, they tax it again, and if you're stupid enough to die, they steal up to half.”  (Grover Norquist, president of Americans for Tax Reform)

NEERSTRAAT 107  3980 TESSENDERLO  INFO@HELSEN.BE  TEL +32 13677193   FAX +32 13 676999   
WWW.HELSEN.BE - ONZE DOWNLOADS - ONZE VACATURES - SCHRIJF U IN VOOR DE NIEUWSBRIEF

 

Gewijzigde btw aftrek
HELSEN & PARTNERS
BOEKHOUDING – FISCAAL ADVIES NEWSLETTER    24/05/2012
De BTW wijzigt haar manier van omgaan met  prive gebruik van bedrijfsgoederen

Indien u prive gebruik heeft van een vennootschapsgoed,   nam de btw voorheen genoegen met het betalen van btw op het forfaitair voordeel zoals door de directe belastingen vastgelegd.
 

Zoals uw weet bestaan er standaard te hanteren voordelen  voor ondermeer  personenwagens, elektriciteit en  verwarming. Mits u op het einde van het jaar, btw betaalde op  dit voordeel,  kon  u  tijdens het boekjaar de volle btw op uw aankoopfacturen aftrekken. (uitgezonderd de  personenwagens : 50%)
 

Voortaan  is de btw onmiddelijk te beperken in functie het het aantoonbaar beroepsgebruik en dient bijgevolg nadien geen btw meer betaald te worden op het voordeel alle aard.  De btw administratie  stapt bijgevolg af van het principe van btw betaling op forfaitaire grondslagen.  Concreet betekent dit dat :
 

1. U voortaan zelf dadelijk bij het boeken van een document,  het prive gebruik  moet bepalen  en de aftrek in functie hiervan beperken
2. De bewijslast bij U ligt voor wat het beroepsgebruik betreft
3. Uw btw controleur nadien de discussie zal aangaan over de hoogte van het prive gebruik, waarbij u maar best  voorbereid bent
4.  U dus direct een btw beperking oploopt, doch weliswaar nadien geen btw meer verschuldigd bent over het voordeel alle aard
5. Indien  bijgevolg  vastgesteld wordt dat het prive gebruik HOGER is dan het voorheen  forfaitair geraamde voordeel, zal ook de directe belasting dit hoger voordeel aangrijpen om u hierop in de personenbelasting te taxeren    Had u dit hoger voordeel niet spontaan aangegeven aan de fiscus ? =>309% boete ……
 

Concreet betekent dit  dat u bijvoorbeeld voor uw personenwagen, zelf moet  kunnen aantonen  hoeveel prive / beroeps  kilometers u rijdt.  Lange leve de administratieve vereenvoudiging. !    Voor alle duidelijkheid, woon/werk verkeer dient beschouwd als prive kilometers.
 

Aangezien de overheid ook beseft dat dit vaak tot overdreven veel administratieve rompslomp zal leiden, worden in de wandelgangen reeds een aantal forfaitaire ramingen voor het prive gebruik voorgesteld. Zo zou het prive gebruik van een personenwagen, ofwel berekend gaan worden op basis van 6000 km prive, verhoogd met 200 dagen x de woonwerk afstand H/T; of zou het prive gebruik forfaitair op 65% geraamd worden.  Concreet houdt dit in dat de aftrek voor personenwagens veelal niet langer 50 % zal bedragen.
 

Voor overige investeringen, waarvan enigszins prive gebruik kan vermoed worden, zou een minimum prive gebruik van 25% gehanteerd gaan worden. Voorbeeld : uw laptop, uw gsm, uw telefoonkosten, …  U gebruikt dit immers toch ooit ook prive ?      Let wel,  deze forfaitaire minima staan  op dit ogenblik noch niet vast.
 

Enig pluspunt aan dit gewijzigde standpunt :   indien uw aftrek ook beperkt wordt, bent u nadien ook minder btw verschuldigd op de verkoop van het betrokken goed.   Stel dat de aftrek op uw wagen beperkt wordt tot 35%,  dan bent u op de verkoop van die wagen ook slechts 21% btw verschuldigd op 35% van de verkoopprijs.
 

Conclusie : zorg voor een gedetailleerd rapport over het beroepsgebruik van een aantal voor discussie vatbare investeringen zoals uw eerste en vooral uw tweede firmawagen …

NEERSTRAAT 107  3980 TESSENDERLO  INFO@HELSEN.BE  TEL +32 13677193   FAX +32 13 676999   
WWW.HELSEN.BE - ONZE DOWNLOADS - ONZE VACATURES - SCHRIJF U IN VOOR DE NIEUWSBRIEF

 

VACATURE DOSSIERBEHEERDER 

Functieomschrijving

Ben jij klaar om een stap vooruit te zetten? In ons accountantskantoor bewandel je een innovatieve weg en adviseer je onze klanten om de juiste beslissingen te maken. Je staat in voor het verwerken van de boekhouding, het opstellen van de jaarrekeningen, de aangiftes van vennootschapsbelasting en nog zoveel meer. Je werkt bij ons in een all digital omgeving, waar we relevante vernieuwingen steeds op de voet volgen. Heb je zelf ook zin in iets nieuws? Dan ondersteunen wij jouw zelfontplooiing graag met kwalitatieve opleidingen. Zet vandaag nog de eerste stap, kom kennismaken met ons team.

Profiel

Je bent vertrouwd met de jobinhoud van een accountant en je bent klaar om een stap vooruit te zetten in een digitaal en vooruitstrevend agency.

Persoonsgebonden competenties

Je komt bij ons terecht in een hecht team. We geven je hier een kort overzicht van de competenties die voor ons belangrijk zijn, zodat je meteen ontdekt of jij bij Helsen Consulting Team zou passen!

 • We blijven graag bijleren
 • We zijn nauwkeurig en correct
 • We zijn stressbestendig
 • We houden van menselijk contact, zowel binnen het team als naar onze klanten toe

Aanbod

Je zet een stap vooruit bij Helsen Consulting Team. In onze werkomgeving focussen we op digitale vooruitgang, regelmatige bijscholingen en een uiterst gezellige sfeer. Pas jij bij ons team? Zet dan de eerste stap en kom eens langs. We vertellen je dan meteen ook meer over het aantrekkelijke loonpakket.

log hier in op ons digitaal platform:

backtotop